Praktisch

Tarieven en vergoedingen

Tarieven

De zorg wordt dan vergoed vanuit de basisverzekering door uw zorgverzekeraar. Het maximum tarief voor (verzekerde) behandeling is wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Per januari 2022 geldt het zorgprestatiemodel, een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor de geleverde gezondheidszorg. U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer
en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.
Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat
zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw
zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Vergoeding

In Therapie Arnhem heeft ofwel rechtstreeks contractafspraken met zorgverzekeraars ofwel in samenwerking met Stichting 1NP (www.1nP.nl).  Dit betekent dat de kosten voor behandeling worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Hierbij dient opgemerkt te worden dat per jaar het eigen risico door de zorgverzekeraar in rekening zal worden gebracht. 

Tarieven NZa 2023

Onderstaande tarieven gelden indien de gesprekken niet via 1nP gedeclareerd worden, maar via de contracten die we als psychotherapeut zelf hebben met uw zorgverzekeraar. Indien de vergoeding via 1nP verloopt worden door 1nP andere tarieven gehanteerd.
Behandeling 45 minuten €147,95
Behandeling 60 minuten €176,30
Diagnostiek 45 minuten €172,98
Diagnostiek 60 minuten €199,33

Zorgverzekeraars vergoeden gemiddeld 85% van de NZa maximum tarieven aan ons. Klik hier voor een volledig overzicht van de NZa tarieven.

Zelf betalen

Wilt u niet dat de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed wordt en liever zelf betalen, dan is dit mogelijk. De praktijk hanteert hiervoor de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wet- en regelgeving

Kwaliteit

De wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) is er om de kwaliteit van zorgverleners te waarborgen. We zijn allen op opgenomen in het BIG-register. De BIG-nummers kunt u vinden bij de betreffende therapeut.

Kwaliteitsregister

Cliëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een model Kwaliteitsstatuut ontwikkeld. In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Het model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van GGZ binnen de Zorgverzekeringswet. Meer informatie over het kwaliteitsstatuut vindt u hier. Onze individuele kwaliteitsstatuten vindt u ter inzage op de website bij de betreffende therapeut.

Privacy

We zijn gebonden aan het beroepsgeheim zoals in de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) staat beschreven, en hebben zodoende geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alleen met uw toestemming mogen we gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een keuringsarts of Arbodienst. Het beroepsgeheim mag enkel in noodsituaties geschonden worden, bijvoorbeeld wanneer u of anderen in gevaar zijn. We zijn als behandelaar verplicht ons aan de Beroepscode voor Psychologen te houden. Deze beroepscode vindt u op de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie (NVGzP).

Tevens hebben we de verplichting om maandelijks te overleggen met een vaste groep collega’s. Tijdens deze intervisie worden op geanonimiseerde wijze behandelingen besproken. Wettelijk is het tevens vereist dat er in het geval van plotselinge afwezigheid waarneming geregeld is door collega’s voor wat betreft psychologische behandelingen.

Wanneer u niet wilt dat de verzekeraar op de hoogte is van uw problemen, is het mogelijk om met een privacyverklaring en de verwijsbrief van de huisarts een machtiging van uw verzekeraar te vragen om zonder het verstrekken van gegevens toch een vergoeding te krijgen. 

U kunt hier onze AVG privacyverklaring inzien.

Lees meer over de rechten en plichten.

Dossier

Van elke cliënt wordt een dossier bijgehouden. U mag uw dossier inzien en verzoeken om een kopie. U mag wel informatie aan uw dossier toevoegen. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen. Hier moet u dan een schriftelijk verzoek voor indienen. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk en met uw toestemming is gegeven door anderen.

Klanttevredenheid
Gedurende de tussenevaluatie wordt natuurlijk stil gestaan bij de voortgang van de behandeling, maar ook bij uw tevredenheid over de behandelaar en de therapeut. Aan het eind van de behandeling wordt u gevraagd om een tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Die kunt u met uw naam of anoniem invullen.

Klachtenregeling

Uiteraard streven we naar zo goed mogelijke behandeling en een prettige samenwerking. Desondanks kan het anders lopen dan u had gehoopt. Wanneer u iets in de gang van zaken als niet prettig ervaart, suggesties heeft hoe het beter kan of een klacht heeft, nodigen wij u uit dit bespreekbaar te maken met uw therapeut.

Mocht u er samen met uw therapeut niet uit komen, dan zullen wij u een gesprek aanbieden met een van de andere therapeuten van In Therapie Arnhem uw klacht te bespreken en te kijken of er een oplossing mogelijk is.

Maar mochten wederzijdse inspanningen onvoldoende resultaat bieden dan kunt u zich wenden tot de klachtenregeling van NVGzP of de LVVP. Lees er meer over in de brochure Klachtenregeling van de NVGzP of de LVVP klachtenregeling in het kader van de Wkkgz, of zie de website www.nvgzp.nl en www.lvvp.info voor meer informatie.